Skip to content

SCRUPEUS

The truth, nothing but the truth

Tag Archives: Belgium

Dis met min verbasing dat ek lees van die ommekeer van die lessenaar in Anton van Niekerk se kantoor in die nie-meer-die-B.J.Vorster-gebou-nie. En my heel eerste indruk daarvan, as ek Anton se brief (Moenie apartheid vergoeilik nie) lees, is die plesier wat ek dadelik uit sy taalgebruik put. Hy kan maar. Dit was immers hy wat die woord “internaliseer” doodgekrap het in n referaat wat ek by hom ingehandig het. Op navraag het hy vermakerig vir my verduidelik dat die woord nie bestaan nie. Ek het soveel plesier daaruit geput dat ek die nie-woord-nie nog nooit weer gebruik het nie.

Ongelukkig, is dit vir my opeens asof Van Niekerk se nie-geringe intellek hom arrogant laat, netsoos in die era van Apartheid toe hy die Nasionale Party aktief gedien het ook deur sy formidabele intellek te gebruik om daardie ideologie af te forseer op mense wat onder die indruk van sy filosofiese meerderwaardigheid verkeer het. Dit laat hom toe om meesterlik die hoeke te kan sny. Ek was inderwaarheid persoonlik teenwoordig in sy kantoor op een geleentheid waar hy in die oorgangsjare outeurskap eers ontken het en toe geweier het om n werk van hom wat uit druk was, vir n student te leen omdat die ideologie verouderd was en hy nuwe meesters gehad het.

Van Niekerk se intellektuele morfologie is van so aard dat hy nie die ideologiese krake waarmee hy sy redelik selfvondane konklusies vermom, hoef te demonstreer nie. Kom ons kyk kortliks na hoe n regte meester dit doen:

Dit mag wel wees dat die ANC in die oorlogsjare sterker as vandag onder Moskou se invloed gestaan het. Om egter op grond daarvan te redeneer dat die apartheid-regime die ANC militêr aangevat het ten einde demokrasie en die regstaat te beskerm, is ‘n lagwekkende idee.

Kom ons begin sommer gou-gou deur net iets vir n begin vinnig duidelik te maak. Die taalgebruik hier is verlep en vals. Die woorde is n leuen aangetrek in die vermomming van n argument deur n groot denker.   Die waarheid is egter maklik. Die apartheids-regime het nie die ANC militer aangevat nie. Inderwaarheid het die ANC oorlog verklaar op die regime. As iemand oorlog verklaar, wapens opneem, en n gewapende stryd teen jou begin is jy gewoonlik in die posisie, soos engige litigant ook vandag weet, waarin jy eers verdediging aanteken, alvorens ons die meriete van die geveg bespreek. So, vir doelmatigheid, lees Van Niekerk versigtig.  Eerder as om hierbo te lag vir die bespotlike idee dat die oorlog oor n regstaat en n demokrasie gegaan het, moet hy liefs sy laggie sluk en sy werk begin doen. So net vir die rekord: die ANC het die land militer aangevat, nie andersom nie. En die staat het sy legitimiteit  beskerm, nie andersom nie.

Dis soos dit werk. Niks humoristies daaraan nie. Kry net eers die feite naak in die son. Die oorlog het gegaan daaroor dat die ANC die land aangeval het,   met n gewapende stryd gekom het. Hoekom presies die ANC dit gedoen het kan Anton maar met hulle bespreek en dan sy hogere waardes, sy dulce et decorum est pro patria mori, daaraan gaan koppel. Vir my is dit onnodig. Maar beskou dit net as n voetnota op sy greep van arrogansie.

As Anton van Niekerk dink dat hy die hoekom van die oorlog vir beide kante gaan skryf uit Camp Luthuli uit, dan maak hy n groot fout. Niemand het hom gevra om die argeologie van die oorlog te gaan vasstel en ons daarvan te informeer nie. Hy is in geen spesiale posisie om daaroor aan te gaan nie.  Daar is baie hoekoms in n oorlog. Baie hoekoms wat geopper word wanneer ouers hulle kinders gaan aflaai by die army  waar hulle wapens kry om mee te gaan veg. Die arrogansie van Anton van Niekerk om vandag die ANC ideologie te probeer skoonwas en op ons af te forseer, maak my naar. Maar voor ons die duimpie-profeet ontbloot en sy onge-ergde denke uitwys vir wat dit is, net nog n paar klein goedjies wat deurglip.

Die Suid-Afrika van apartheid was slegs ‘n demokrasie ten opsigte van ‘n klein minderheid van sy bevolking, en van respek vir menseregte was daar feitlik geen sprake nie. In wese is met totale aanslag  bedoel wat die term in sy argeloosheid eintlik aanvoer: ‘n totale aanslag op die bevoorregte leefwyse van Suid-Afrika se wit minderheid, ‘n aanslag wat ten alle koste afgeweer moes word.

Eerstens, verstaan ek nie die gebruik van die woord argeloos hier nie. Argeloos, of argloos: ter goeder trou, sonder om iets kwaads te dink? In wese is met “totale aanslag” bedoel wat die term in sy argeloosheid eintlik aanvoer: ‘n totale aanslag op die bevoorregte leefwyse van Suid-Afrika se wit minderheid, ‘n aanslag wat ten alle koste afgeweer moes word. Vir my klink dit of Van Niekerk hier ongeskik probeer wees. Met Totale Aanslag in argeloosheid aangevoer, sou mens dink die beskerming van die beskawing in Suid-Afrika, die waardes ensomeer. Wanneer ons nie argeloos daarna kyk nie maar veel eer sinies of realpolities daara kyk, dan weliswaar kan mens gelyk gee ‘n totale aanslag op die bevoorregte leefwyse van Suid-Afrika se wit minderheid, ‘n aanslag wat ten alle koste afgeweer moes word. Dalk verstaan Van Niekerk die betekenis van die woord argeloos net verkeerd?

Nou snaaks genoeg, stem meeste van ons heeltemal saam met die arglose  betekenis wat Anton hieraan knoop. Daar was redelike eenstemmigheid dat ons onsself teen die ANC in die grensoorlog verdedig het hoofsaaklik om om leefwyse en bevoorregte posisie in die land te beskerm. Wanneer het dit n geheim geword? Is daar ooit oorloe wat nie oor basiese ekonomiese posisie gaan nie. Natuurlik, self-evident, het ons ons bates beskerm. Ek het nie geweet dat Van Niekerk dit nie geweet het destyds toe hy sy studente in sy multimiljoern rand huis in Die Boord in Stellenbosch onthaal het nie?

Verstout my om nog van Anton van Niekerk se oneerlike filosofiese instrumente uit te wys, gespreks-metodes waarmee hy die onaanvegbare waarheid waarop hy homself beroep vir sy posisie, as t’ware vas soldeer aan die narratief sodat niemand die deure kan oopmaak en kan sien dit lei na die lee kamers in die huis van my vader niet. Die een instrument wat Anton invoer, is die van n baie fyn vorm van sensuur. Hy onthaal die vraag of die Afrikaner die reg het om sy stem te verhef in die narratiewe Suid-Afrika.

Verskeie antwoorde is moontlik. Een moontlike posisie sou wees om te redeneer dat vryheid van spraak een van die wonderbaarlike geskenke aan Suid-Afrika is waarvoor die ANC so hard baklei het, so verdomp ja. Julle het die reg. `n Ander antwoord sou kon wees dat die Afrikaner, as hy iets op die hart het, asseblief moet deelneem aan die gesprek as n GELYKE stem in die wildernis. Praat uit, jy wat iets op die hart het. Dalk kan jou bydrae help om die landskap te verryk. Nog n antwoord sou wees, om te vra of iemand soos Anton van Niekerk enigsins die reg het om te vra OF die Afrikaner mag saampraat? Is dit nie implisiet gewoon net n vorm van diskriminasie nie, of haatspraak, of `n gewaagde on-konstitusionalisme om die vraag te vra nie? Hoe kan jy enigsins vra of enige groep, gegrond op hulle etniese herkoms of kleur, n reg behoort te he om saam te praat oor die sop wat Suid-Afrika verword?

Anton omseil enige moontlike antwoorde om reguit vir die bloedspatsel op die hakskeen te gaan. Hy is nou opreg n touchy-feely New Age man.  Nie net word hy berading gegee om te herstel van die emosionelke letsels opgedoen toe sy lessenaar vooroorgestort het in n aanval van repelsteeltjieaanse woede deur Malan in sy kantoor nie, hy definieer die siel, die hele kern van vryheid van spraak in ons, en die breer Westerse Kultuur, as gegrond op en genoodsaak deur en ter wille te wees van die victimology.  Gesprek is belangrik, omdat dit slegs via die pyn van interaksie en die soeke na wedersydse begrip is dat ons mekaar uiteindelik beter sal leer verstaan en dat ons uiteindelik in staat sal wees om aanvaarding te verwerf en op die grondslag van gedeelde waardes die land as gelykes te bewoon. Alzo spracht Anton van Niekerk.

En netso, word die Afrikaner se reg dan om protes aan te teken en te stry en in stryd te tree teen diegene wat hom stereotipeer tot n formule, tot opdrifsel, `n kondensaat omskryf as `n misleide, eiendomsugtige, oorlogmakende rassis, wat fokkol voel vir ander mense  eensklaps genegeer deur hierdie Pan-Suid-Afrikanisme, en word dit reduseer tot alleenlik die diskoers om die PYN en die SOEKE na BEGRIP om mekaar beter te VERSTAAN en AANVAARDING te verwerf om as GELYKES te kan woon. Dis hoekom Afrikaners nie stilgemaak moet word nie, reken hy.

Ek sou egter nogtans wou pleit vir die reg om mee te doen aan die gesprek – en dus ook vir Buys, Scholtz en Naudé se reg in hierdie verband. Stilte skep te maklik die geleentheid om die onregte van die vroeër benadeeldes ook oor die hoof te sien.  En mense, thought criminals of the past soos Buys, Scholtz en Naude, mag ook maar saampraat. Hy gee hulle toestemming, want stilte, sal die teelaarde skep waarin die onregte van die vroeër benadeeldes ook oor die hoof gesien sal word.

Anders gestel, hulle (Wittes/Afrikaners) kan deelneem aan die gesprek omdat die gesprek n aanklag is op hulle en hulle misdade; omdat hulle moet deelneem aan hulle verhoor, die verhoor van hulle mense, anders sal die onregte van die vroeër benadeeldes ook oor die hoof gesien (sal) word. Uiteindelik, die Afrikaner, bloot instrumenteel tot die konstruksie van die mite van Mandela en sy nalatenskap. Van Niekerk se denke is makaber en ondeurdag, besmet met ideologie. Hy is n man van die struggle. Nou. Deesdae. Na die regering geval het.

Hy probeer sy intellektueel bespotlike posisie effe kwalifiseer. Kyk hoe doen hy dit: Ek verskil egter van haar ten opsigte van stilte, selfs al is dit so dat die stilte wat sy bepleit, nie ‘n passiewe oorgawe is nie, maar ‘n aktiewe luister en ‘n stille werksaamheid om reg te stel waar moontlik.  Anders gestel. Hulle tweetjies reken nadat hulle mekaar se oorwoe akademiese asems geruik het en bevind het dat dit goed was, dat witmense/Afrikaners se rol is om gesien te word, maar nie gehoor nie. Om kinders te wees wat in hulle teenwoordige onwysheid gewoon teenwoordig is om te leer, om boete te doen, om die ander – hulle wat regte het wat nou moreel gegrond is en nie langer konstitusioneel nie, se rou wonde te genees met hulle skuldige trane. Die grond waarop Van Niekerk homself, sy gene, en sy nasate verkwansel, word baie wankelrig. En hy, aartsgenie van sy tyd, sal later ook, netsoos na Apartheid, weer ween en kners op sy tande: dat hy nie geweet het of dit bedoel het nie.

So ons – wittes/Afrikaanses, het ook regte, maar van n ander aard. Nie moreel begrond nie, net konstitusioneel. All animals are equal but some animals are more equal than others. Vandaar Vice se suggestie dat nederigheid en stilte die meer gepaste reaksie van wit mense in ons tyd moet wees. Ek stem met haar saam ten opsigte van nederigheid: as wit mense het ons geen onwrikbare morele locus standi van waar ons links en regs oor ander kan oordeel nie.

Let wel. Dis n wit ding. ‘n Kleur ding. Witmense het geen onwrikbare morele locis standi van waar hulle links en regs oor andere kan oordeel nie. Anders gestel, swart mense het weliswaar n morele locus standi van waar hulle wel oor ander kan oordeel. Weer eens n afgewaterde reg aan die wittes. `n Morele reg aan die swartes, welkom by Animal Farm.  Anton van Niekerk is weer besig, medepligtig, aan die skepping van n tweede klas, n subgroep met n wasige aanspraaak op gelykheid. In die Ou Suid-Afrika was hy as een van die elite mede-verantwoordelik vir die skepping van n subklas genaamd nie-blank. Nou, onder leiding van sy Opperhoof, Jacob Zuma, skep hy weer n subklas. Die donerse skuldige blankes wat moet stilbly want hulle is almal ryk weens rassisme en apartheid.

Dankie daarvoor. Dankie dat jy namens my praat en nie eerder net namens jouself bieg vir al die dinge van jou eie verlede nie. Maar kom ons lees die genie verder: Om voorts te redeneer dat die totale aanslag-ideologie ten opsigte van die Grensoorlog korrek was, is ‘n bedenklike verdraaiing van die waarheid.

Ideologie as `n begrip wat oorspronklik ontstaan het met verwysing na die wetenskap van idees en die verwantskap tussen elemente daarvan (Destutt de Tracy, 1754-1836) verwys na `n versameling van idees aangehang vir redes buiten net die epistemologiese. Dit weet Van Niekerk baie goed, want ek het dit by hom in sy klas geleer. As sulks behoort hy vandag nog te kan onthou dat n ideologie dus nooit korrek of inkorrek kan wees nie. Dit bly ideologie.

Van Niekerk gebruik die begrip ideologie hier op n wyse waarmee propaganda dokters hulle opponente mee verdag maak. Hy gebruik die begrip ideologie om, om te gaan met die onaanvaarbare idees van bv. Witmense en Afrikaners hier, deur sekere sosiaal-simboliese verklarings vir die oorredingsvermoe van hulle oortuigings aan te bied, welke verklarings spesifiek nie bekend sou wees vir die “volgelinge” (witmense/Afrikaners) daarvan nie.  Anders gestel, hy daal neer van bo af, en wys die arme witmense dat hierdie stryd in hulself, hierdie veertig dae in die woestyn waarmee hulle omgaan en probeer sin vind in dinge soos die grensoorlog, vertoon hy aan ons, dit alles berus op ons domkoppige onkunde, op dinge wat ons wel glo, maar asseblief moet ophou glo omdat hy weet dis nie so nie.   Van dialoog in die streng sin van die woord, van tesis en sintesis, is daar geen sprake nie. Hier is sy politiek – – `n stryd tussen idees wat stemme verwerf ten einde die bevolking in te ent teen die besmetting wat teenstand vir die heersende ideologie inhou – – `n pre-diktatoriale post-revolusionere diskoers waar hy wat nie vir die PARTY en vir die BELEID en vir die REGERING is nie, n uitgeweke revolusionere retrogressiewe gevaar vir die bestaande ORDE word. Witmense, Afrikaners, asseblief. Hulle is gelukkig dat ons hulle nog toelaat om saam te praat.   `n Ideologie is nooit korrek nie. `n Ideologie is gewoon net iets wat mense glo, omdat dit vir hulle dinge verklaar op n wyse wat aanvaarbaar vir hulle is. Om die een ideologie af te maak as inkorrek sodat die teenstander ideologie as korrek aangeprys kan word, is nie Van Niekerk se intellek waardig nie. Asseblief nie.

Van Niekerk gaan egter vinnig verder met sy diskoers. Dit help nie om die “geskiedenis terug te vat” deur dit te laat buikspreek in terme van die vrese en obsessies van die hede nie. As wit mense sit ons met enorme skuld ten opsigte van die verlede.  Let wel, ons doen sommer net gou weg met die geskiedenis-drif van die witmense/Afrikaner. Basta met julle geskiedenis obsessie. En dan bevry van klein dingetjies soos historiese (skuld), waarmee hy so gepas weggedoen het hierbo, bevind hy die witmense summier skuldig in die aangesig van die geskiedenis, maar net gewoon n geskiedenis waaraan hy ons in die opskrywe daarvan, so pas die reg tot deelname verbied het. Dit was Churchill wat gese het “history will be kind to me. I plan to write it myself.”

Dat iemand soos Van Niekerk so totaliter, so fascisties met sy eie kan omgaan is tekenend waarskynlik eerder van n dieper wroeging oor sy eie aandeel in die wandade van apartheid, n aandeel waarin ek geen belangstelling het om dit namens die “volk” saam met hom te help dra nie. Onthou die woorde van Ingsoc in George Orwell se 1984: “Who controls the past controls the future; who controls the present controls the past.” “Big Brother is Watching You.” Is Van Niekerk horende doof of siende blind? Of is hy net gewoon n man met n duister hart, of duister motief? Dalk n lid van die inner-party?

Van Niekerk sukkel egter voort met nog van sy geroeste gereedskap, immer gereed om by die voorafbepaalde waarheid te kom: entitlement vir swartmense, skuld en ekonomiese apologie vir witmense. Hy begin met n hotklou wat alhoewel dit my koudlaat, dit hom oenskynlik redelik vermetel en treffend laat voel:  Apartheid was ‘n stelsel van staatsosialisme wat feitlik volledig afgestem was op die bevoorregting van Afrikaners. Ook die ouers en voorouers van jong wit mense wat geen aantoonbare aandeel in die vestiging en bestendiging van hierdie stelsel gehad het nie, het dit wel gehad, en hulle is dus ‘n produk daarvan.

Die nie nuus vir my nie. Ek weet dit. My pa weet dit. My oupa weet dit en my buurman weet dit. En hoe goed het dit nie geslaag daarin om die Afrikaner op te hef nie. Netso, is die volgende ook waar: Die ANC se beleid is n stelsel van staatsosialisme wat feitlik volledig afgestem is op die bevoorregting van Swartmense. Ook die kinders en jong swart mense wat geen aantoonbare nadeel in die tyd van apartheid had, het dit wel gehad, en hulle is dus ‘n produk daarvan.   Dat dit die ANC se doel is, is self-evident en word grootliks op hulle webwerf verduidelik. Skote petoors Van Niekerk. Skote Petoors aan die Afrikaners wat dink ons skuldigheid behoort tot n monasties ingekeerde stilswye te lei waartydens ons die wysheid van Moeder Afrika kan indrink ter wille van ubuntu-vergifnis vir ons nasate, sewe keer sewe.

Vice erken dat haar (en almal van ons wat wit is) se bevoorregte posisie in Suid-Afrika op ‘n onontkenbare wyse te make het met die sistematiese bevoorregting wat ons en ons voorsate oor dekades en eeue ten koste van swart Suid-Afrikaners gehad het.

In die eerste plek is Vice se bekentenis dat dit almal van ons wat wit is, se posisie is, gewoon snert. Om mee te begin, almal van ons wat wit is, behalwe almal van ons wat wit is en na Suid-Afrika toe immigreer het na 1994. En hulle kinders. So kom ons los die genoeglike, fanatiese morele hoogwaardigheid waarmee die massa-bekentenis en skuldigbevinding van alle witmense deur Van Niekerk en sy cronies, met een helleveeg alles-en almal inklusief gemaak word. Dis nie hare kloof nie. Dis gewoon snert ontsyfer. ALLE witmense. Nee. Meeste miskien.. Praat van korrekte ideologiee. Kom ons praat eerder van akkurate voorstellings. Probeer tog, Van Niekerk, om akkuraat te wees waar dinge meetbaar is, en nie korrek te probeer wees, waar dinge ideologies bepaald is nie. Dit betaam nie n super-genie soos uself nie.

Desnieteenstaande die klein jakkalsies. Ons het reeds amper twee dekades van sistematiese swart bevoorregting agter die rug. As u wil, kan ons beweer dat dit ten koste van witmensse was. Maar hier kruip nog een van die besmette jakkalsies waarmee Van Niekerk die lande probeer brand, ongesiens by die hekke in.  Dis jammer dat ek die bewering moet maak, maar Van Niekerk se denke is effe besmet met Marxisme, steeds die heersende IDEOLOGIE van sy heer en meester Zuma. Dis Marx wat gese het dat daar nie nyd en ontevredenheid in die buurt bestaan het voor die buurman n dubbelverdiepinghuis gebou het nie. Mens is nie arm, voor jou buurman ryk is nie. Arm en ryk is meetbare gegewens, wat slegs n bestaan voer in vergelyking. Die vraag is dus nooit hoe lank is n stuk tou nie. Die vraag is, of tou A langer as tou B is.   Netso, om te reken dat die bevoorregting van een klas op ekonomiese en ander gebiede, plaasvind ter wille van groep A en ten koste van groep B is n reuseaanname wat nie min aan Marx herhinner nie. Die vraag of die Afrikaner homself ten koste van die swartman opgehef het, en of dit meer akkuraat is om te redeneer in die plek van die swart man, is een van daardie onderwerpe wat deur die apologete so belet word dat enige stelling in die verband lei tot of n beletsel, of n  laggie wat jou diskwalifiseer omdat jy so pas die konsensus geminag het en dus nie langer n reg het om aangehoor te word nie.

Nietemin, sou mens strenggesproke slegs kon beweer dat dit ten koste van die swartmense gebeur het as daar n duidelike lyn was wat aangetoon het hoe die lyn op die grafiek van welvaart & voorspoed vir Suider-Afrika se breer swart populasie afwyk van Suid-Afrika s’n. As die Suid-Afrikaanse swartes dus swakker vaar as die Swartes van Suider Afrika, sou die stelling minder aanvegbaar wees.  Dit was natuurlik nie die geval nie, en ongeag hoe rassisties dit vir die koor klink en hoeveel disrespek die koor nou vir my nonsens oor het, is dit n feit dat die swartes van Suid-Afrika ten koste van wie Apartheid afgespeel het, in alle opsigte beter gevaar het as hulle swart bure elders in Afrika. Op die minste is die aannames wat die koor maak nie so self-evident nie.

Dis waarskynlik meer akkuraat dat die witmense en Afrikaners ekslusief gewerk het vir hulle eie voordeel. Netso werk die ANC nou eksklusief vir hulle swartmense se eie voordeel. Die een kannie sleg, demonies, rassisties en verfoeilik wees terwyl die ander een skoon, rein, wonderlik, eties, regverdig en fantasties is nie.    Dis dieselfde ding. Dit praat dieselfde taal. Dit het dieselfde doel. Die een bevoordeel die swartes. Die een het die wittes bevoordeel. Daar’s nie n manier dat die een skielik gekwalifiseer kan word as wonderbaarlik. . . want dit verskil so en so van die ander een nie. Dis albei episodes van sosiale ingenieurswerk; dis albei regstellende aksie; dis albei ras bepaald, dit gaan albei misluk. Onbedoelde konsekwensies loer orals vir die ANC, maar ongelukkig noem die ANC die konsekwensies foutiewelik Die Blankes.

Iets soos die felle sosiale ingrepe om n ideale wereld te vervaardig, in die glorieryke tradisie van sosiale ingenieurs soos Hitler, Stalin, Lenin, Mao Tse Tung Pol  Pot en ander, is sosiale projekte. Dis nie goed of sleg, reg of verkeerd nie. Dis net sosiale ingrepe wat slaag of nie, in die doel daarmee. Die mense wat dit pleeg, kan mens nie onrein of  rein doop en dan die sosiale ingenieurswerk daarvolgens beoordeel nie. Alles wat die mens doen het lofty doelwitte. Ons kan die doelwitte, ingesluit die ANC s’n nou, eers na die oog van die geskiedenis geknip het, oordeel. Eers dan raak die spelers rein of onrein. Intussen, is dit presies dieselfde ekonomiese programme.

En ons weet wat dr. H.F. Verwoerd gedink het van die idee dat swart mense iets meer as rudimentêre onderwys moet ondergaan; dit was “ongewens” omdat dit onvervulbare verwagtinge by hulle sou skep!   Dis weer ideologies besmette taal. Insgelyks moet ek erken dat ek nie sodanige intieme verhouding met Verwoerd had as wat  Van Niekerk oenskynlik gehad het nie, maar ek weet dat mens die stelling hierbo met die verbaasde histerie-wekkende waansin van die ideoloog kan poneer, of in nugter terme wat ongelukkig baie van die histerie wegvat en net n meer praktiese grammatika agterlaat.

Van Niekerk weet wat HF Verwoerd gedink het van die idee dat swart mense iets meer as rudimentere onderwys moet ondergaan; dit was noodsaaklik dat die swartmense opgevoed word in skole sodat hulle die werk wat daarbuite vir swartmense bestaan kan doen. Dit sou nie help om hulle op te lei vir werk wat hulle in terme van die wet verbied word om te doen nie.

Verwoerd het nie n intellektuele sameswering gevoer teen swartmense om hulle dom te maak nie. Hy het soos die leiers vandag dikwels aangepor word deur die nyweraars, seker gemaak dat daar werk vir skoolverlaters is. Ongeag wat mens se opinie van die stelsel was, was Verwoerd gewoon besig om genoeg hande in die fabrieke te kry. Dis nie evil of skrikwekkend nie, dis logies; presies wat in Engeland gebeur het om sekere klasse gewoon op te voed tot op die vlak van industriele geskiktheid.

So kom ons beweeg net weg van die gedagte dat Verwoerd hulle nie verwagtinge wou laat ontwikkel soos bv. dat hulle ook mag lewe en groei en vorentoe gaan nie. Die verwagtinge waarna Verwoerd verwys het, was dieselfde verwagtinge  wat ook afwesig was by die wit kinders op die mynvelde, kinders vir wie enige iets meer as net hande-arbeid op die myne, geheel en al buite die kwessie was.   Alles kannie altyd net in die treffende trrap van sensasie die gegewe wees nie.

Nietemin, kom ons gaan terug na dit wat seker die kern van Van Niekerk se brief moet wees, dit wat hy met al sy intellektuele pierewaaiery hierbo probeer af forseer. Van Niekerk kan net nie sy brein kry rondom wat die eintlike punt hier is nie. As Filosoof is dit jammer dat hy harder praat as wat hy luister. Sy interpretasie van wat inderdaad gese word, is so vinnig uit die blokke, so defensief in die aangesig van die Koor dat hy die bal geheel en al misslaan.    Kom ons help Anton reg. In die eerste plek, kom ons probeer ook doen wat Heidegger graag wou doen. Kom ons reinig net gou die slegte reuk wat Anton met sy gelaaide taal invoer. Kom ons neem die onderstaande, en verander dit net sodat Anton nie sy eie swanesang kan gaan haal deur voor te gee ons stel dit implisiet so nie.

Albei maak ‘n soortgelyke punt daaromtrent, naamlik dat wit mense wat aan die kant van die apartheidsregering in dié oorlog geveg het, heeltemal geregverdig was om dit te doen.

Anton se paragraaf het die krag om my fisies naar te maak, deels omdat dit so jammer is dat iemand wat die blou lig op sy kop het wat flits-flits van intellektuele prestige, eerder verkies om vir die “thought police” te werk.  Laat my toe, om nou Anton se paragraaf te korrigeer: Albei maak ‘n soortgelyke punt daaromtrent, naamlik dat wit mense wat aan die kant van die staat in dié oorlog geveg het, heeltemal geregverdig was om dit te doen.    Kom ons kry ons feite gou reg. Die Regering het my nooit opgeroep weermag toe nie. Die Nasionale Party het my nooit opgeroep weermag toe nie. Die Staat was ook nooit bekend as die apartheidstaat voor apartheid afgeskaf is nie. Netso is Zuma se regering nie die Affirmative Action of die Integrasie Regering nie. Nie eers na die tweede wereld oorlog is troepe van die Duitse Wehrmacht beskryf as Nazi Soldate nie. Hulle was slegs Nazi soldate as hulle (a) Nazi Party Lidmaatskap gehad het, of (b) SS was. Hoe die Afrikaner/Witmense wat diensplig gedoen het Apartheidsoldate geraak het terwyl die troepe in Stalingrad net Wehrmacht troepe was, moet een van die ongelukke van daardie Geskiedenis waaraan Afrikaners/Witmense nie mag deelneem nie, wees.

Die STAAT het jou opgeroep. Die STAAT het jou opgeroep omdat die Wette van die Land dit afgedwing het. Die Apartheidsregering het dit nie gedoen nie. Netso kan mens nie redeneer dat iemand wat in die Polisie was vir die Apartheidsregering Polisewerk gedoen het, of dat iemand wat by die Universiteit Filosofie gedoseer het, dit vir die Apartheidsregering gedoen het nie. Anton van Niekerk het vir die Staat gewerk. Nie vir die Apartheidsregering nie. En ook nie vir die Apartheidstaat nie. Netso dan, kan diensplig nie uitgesonder word as om dan nou glo Apartheidsregering-nasionale diensplig te wees nie.

Albei maak ‘n soortgelyke punt daaromtrent, naamlik dat wit mense wat aan die kant van die staat in dié oorlog geveg het, heeltemal geregverdig was om dit te doen.

In terme van die reels van Internasionale Reg, Nuremberg wette/beginsels en dies meer, was die soldate wat vir die Suid-Afrikaanse Magte geveg het, heeltemal geregverdig om dit te doen. Hulle is wettiglik opgeroep. Hulle is goed opgelei. Hulle het voldoen aan alle internasionale standaarde wat gestel word, en hulle het die grense van die land patrolleer teen die intensies van insypelaars wat die gepubliseerde doelwit gehad het om n marxistiese staat in die plek van die huidige te stel deur middel van die gebruik van geweld. Dis al. Dis regverdigbaar, netsoveel en meer so as die Kubane in Angola, die Russe in Mosambiek, die Amerikaners in Vietnam. Die Chinese in Vietnam.    Die rede daarvoor is dat die oorlog nie gegaan het om die regverdiging van die apartheidsbedeling nie, maar om die “beveg van die kommunistiese aanslag”. So reken Van Niekerk, sink die Afrikaners/Wittes se argument.

Die regte rede was egter gewoon die insypeling oor die grense van mense met Russiese wapens wat hulle aangewend het om publieke teikens, onder andere my familie en vriende op hulle plase en in dorpe aan te val en te vermoor met die gepubliseerde intensie om n Marxistiese Staat in Suid-Afrika te vestig.   Dis al getoetsde feit. Om nou nabetragtend uit Stellenbsoch agter jou omgekeerde lessenaar waar jy wegkruip die oordeel te fel: julle outjies wat diensplig gedoen het het geveg om apartheid in stand te hou, is gewoon nonsens.  Apartheid was nie in die prentjie nie. Ons het saam met swart troepe geveg. Baie van ons het swart peletons gelei. En ons het Kubane geskiet. Hoe is dit n geveg om apartheid te handhaaf?   En meeste van ons het Stellenbosch toe gekom en geveg teen Apartheid die heel jaar. En dan kampe gaan doen. Want dit was die reels, en ons het nogal die reels gevolg; iets wat ek vir die nuwe Suid-Afrika kan aanbeveel.

Van Niekerk kannie insien dat die nie-marxistiese demokratiese Suid-Afrika n vloek is wat gepleeg is in onderhandelinge tussen wit en swart na Rusland geval het nie. Dis gaan sy verstand te bowe omdat dit geen ideologiese nut het nie.   Die Nasionale Party het onmiddellik na die val van die Sowjet Unie, sy tempo verander en ses jaar later was die nuwe Suid-Afrika daar. Dis iets wat vreeslik standhou met die gedagte dat ons primer teen marxisme baklei het, en daarna bereid was om as kapitalisme, wat ons na aan die hart le, gewaarborg word, met ons swart landgenote tot n vergelyk te kom.  Wat meer is, die ANC was verplig om na die val van die Sowjet Unie baie vinnig aan te pas aangesien sy nuwe ondersteuners, borge en finansiers nie Russiese Kommuniste was nie, maar Wes Europese Demokrasiee vir wie privaat eiendom gelyk aan menseregte gereken is.

Om voor te gee dat die bg. net `n nonsensie is, `n klein jakkalsie, wat geen verskil maak nie WANT ONS HET GEFIGHT VIR APARTHEID vertoon n erg tipiese ANC-nuwe-SA-intoleransie vir enige iets of iemand wat met Big Brother Zum se struggle encyclopedia verskil.   Die argument is dat die ANC geen demokratiese intensies vir Suid-Afrika gehad het nie, en dat wit mense se deelname aan die oorlog uitgeloop het op ‘n skuif in die ANC se strategie van “stalinisme” na demokrasie en die regstaat.    Dis inderdaad nie die argument nie Anton. Dis die feite. Die ANC was n erg Marxistiese Party wat n Kommunistiese Land in die tradisie van China en Rusland hier sou vestig. Onaanvegbaar klaar.  En die wit mense se deelname aan die oorlog, HET die ANC vir lank genoeg gefrustreer in sy drome om vir broer Stalin n provinsie by te sit, dat die tyd verloop het en Rusland INEENGESTORT HET, en sodoende het enige kans om n post-Berlynse muur Kommunistiese Staat te vestig, in duie gestort. Watter deel hiervan is moeilik om te verstaan?

P.W. Botha en sy apartheid-regime was inderwaarheid heeltemal reg om die oorlog te regverdig in die naam van ‘n “totale ­aanslag” van ‘n Moskou-ANC-SAKP-geïnspireerde kommunisme, en die feit dat ons nooit so ‘n stelsel in Suid-Afrika gehad het wat ons moes ontbind na die val van Rusland nie,  is die gevolg van die oorlog en dus iets vir Afrikaners/wit mense om op trots te wees.

Hoe is dit dat die ANC en sy Koor, onder die indruk verkeer dat Kommunisme, die vieslikste en haglikste sosiale eksperiment wat tot dusver nog skeefgeloop het, en meer hel op aarde gebring het, en eiehandig meer as 50 miljoen mense se moord veroosaak het, nou n vlekkelose beleid was, en nie naastenby so erg was soos apartheid met sy 20 mense wat dood is in gevangeniskap nie? Hoe is dit dat die kommunistiese stelsel wat die ontwikkeling van mense ten koste van ALMAL wat daaronder geleef het, onmoontlik gemaak het en tot absolute armoede en minderwaardiheid gelei het orals waar dit gepleeg is, nou skielik n morele hoegrond kry bo Apartheid wat baie gesonder vir diegene onder sy skandvlek was ?

Hierdie betoog moet in samehang gelees word met Charl-Pierre Naudé se amperse oorval (“Filosoof deel pille uit vir haar eie siekte.”, DB, 29.06) oor Samantha Vice se fyn beredeneerde bespreking van die onomstootlike morele predikament verbonde aan wit-wees in Suid-Afrika (“How do I live in this strange place”, Journal of Social Philosophy, vol. 41, no. 3: 323-342).

En dan looi Van Niekerk weer sy vyande. Naude se opinie word sarkasties as n oorval afgemaak. Ha ha ha lag ons almal saam. Maar, Samantha Vice se fyn beredeneerde betoog van die onomstootlike predikament van wit wees in Suid Afrika, word oppergesag. Van Niekerk, hou op snert verkondig. Hou net op. Die Afrikaner se geskiedenis is sye eie, en soos alle groepe sal hy dit self skryf. Die ANC het geen locus standi in die skrywe van my geskiedenis nie, omdat die ANC, maar net n korrupte Afrika regerende party is en niks meer as dit nie.  Insgelyks, is die enigste predikament aan wit wees in Suid Afrika, die genetiese mite wat skynbaar my ras konstitueer. Ek het geen predikament omdat ek wit is nie. Ek verafsku die nuwe Suid-Afrika, ek verafsku loopbaan-apologete soos jy wat vir die vorige en die huidige regime hulle intellektuele sluipmoorde pleeg, en ek het groot heimwee vir die ou Suid-Afrika, die Weermag en die tyd toe my mense my lewe bestuur het.

Anton,  as jy dit nie kan insien nie, hoekom skenk jy nie alles wat jy het in n fonds saam met almal wat skuldig is, en verontskuldig so jouself en jou kinders van julle algehele onwelvoeglike voorspoed wat uitsluitelik ten koste van swartmense opgebou of by swartmense gesteel is nie?

Advertisements

Tags: , , , , ,